Io Ingkai

Assalamu alaikum... Ungkude io La Ode Zukri. Ungkude kupomposisu i SD olima Kolensusu, i Bone. Ungkude kupompake pogau Kolensusu. 

Hi... Ungkude io David Mead. Io pandeno pogau minai Amerika. Ungkude ku pekamposisu pogau Kolensusu minai ta'u 1999 .

Ingkai to'orua hinai da'a kinolabi'akomai, kadimo to petarima kasi ompo-ompole i miano Kolensusu. Minolihiako rua minggu i wulano hopulu ka'osade ta'u 2013, ingkai to polaha pelatihan i Kalaam Media's Website Builder Program  te i'ariako wineweu websait a'ai oto pa'ontoho kokomiumo.

To petarima kasi duka io mia-mia cumiakai io lele tawa cula-culano io adati, te pogau Kolensusu. Potambani te kangkuanimiu tosikorio rouno io websait a'ai oto popoikoho torusu bei moiko'ako bo ingkita miano Kolensusu.